อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

 

ประวัติผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

ชื่อ              ดร.วินิจ  ยศแก้ว

เกิดวันที่      วันที่ 1  ดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2502

ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่ 10/1  หมู่ที่ 13  ตำบลวังไผ่  อำเภอเมืองชุมพร  จังหวัดชุมพร  86000

ประวัติการรับราชการครู 

         วันที่ 25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2525  สปจ. เพชรบูรณ์

         ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง  สปอ.ทุ่งตะโก  สปจ.ชุมพร เมื่อปี พ.ศ. 2534

         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งคา เมื่อปี พ.ศ. 2538

         ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

ประวัติการศึกษา

          ปริญญาตรี       สาขาการบริหารการศึกษา

                               มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ปริญญาโท       สาขาการบริหารการศึกษา

                               มหาวิทยาลัยรามคำแหง

          ปริญญาเอก      สาขาการบริหารการศึกษาและผู้นำการเปลี่ยนแปลง  
                               มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ประวัติการทำงาน

         ดำรงตำแหน่งผู้แทนครู กปอ. เมืองชุมพร  ปี พ.ศ. 2545

         ดำรงตำแหน่งผู้แทนครู อกคศ. สพท.ชพ.1  ปี พ.ศ. 2551

         ดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ ใน ก.ต.ป.น. สพป.ชพ.1  ปี พ.ศ.2554

ความรู้ความสามารถ / วิทยากร

  • ระดับสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  • งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
  • งานสร้างความเข้มแข็งองค์กรนักเรียน
  • งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

การบริหารจัดการโดยนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

รางวัล / เกียรติยศที่ได้รับ

         รางวัลครูมืออาชีพ                                                                     สปจ. เพชรบูรณ์

         รางวัลครูดีศรีชุมพร                                                                    สพท.ชพ.1

         รางวัลผู้บริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยดีเด่น                       สพท.ชพ.1

         รางวัลผู้บริหารสถานศึกษางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น       สพท.ชพ.1

         รางวัลหนึ่งแสนครูดี                                                                    คุรุสภา

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์