อังคาร, มกราคม 19, 2021
   
Text Size

 

นายวินิจ ยศแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหาดทรายแก้ว

 

นางวราภรณ์ เสน่ห์ภักดี

ครู คศ.3

นายมนตรี พรหมแก้ว

ครู คศ.2

นางสาวกัญชพร บุญชัย

ครู คศ.1

นางธิยารัชน์ เรืองสังข์

ครู คศ.2

นางจันทร์ทิพย์ จันทรประภาศ

ครู คศ.2

นางกวิสรา คงนวล

ครู คศ.1

นางสาวกัญวรา สินวิสัย

ครู คศ.2

นางวัลลี ปิดชิด

ครู คศ.1

นางสาวฉัตรธิดา เจริญสุข

ครู คศ.1

นางสาวณัฐชยา สุขวรสกุล

ครูผู้ช่วย

นางสาวฉวีวรรณ คลังนิมิตร

ครู (อัตราจ้าง)

ว่าที่ ร.ต.ญ.วรรณกร เวชพัฒน์

ครู (อัตราจ้าง)

นายบัญชา ไทยนุกูล

นักการภารโรง

นางสาวอนิสา รัตนเทพี

ครูพี่เลี้ยง